Onze vereniging

Onze vereniging
Het verlies van een kind of meerdere kinderen is voor ouders diep ingrijpend en brengt een naamloos verdriet teweeg. Naast de reformatorische vereniging ‘In de knop gebroken’ voor ouders bij wie tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte een kind is overleden, is in september 2018 een nieuwe reformatorische vereniging opgericht voor ouders van wie een kind op wat oudere leeftijd is overleden. 
 
Grondslag, bestuur en leden
De vereniging ‘Naamloos verdriet’ heeft als grondslag Gods Woord, zoals dit wordt beleden in de Drie Formulieren van Enigheid.
De bestuursleden van de vereniging hebben persoonlijk het verlies van een kind of kinderen ervaren.
Ouders die korte of al langere tijd geleden een kind of meerdere kinderen hebben verloren kunnen lid worden van de vereniging.
 
Het doel van de vereniging is:
- het bevorderen van contacten tussen ouders waarvan een kind is of kinderen zijn overleden;
- het steun verlenen aan ouders waarvan een kind is of kinderen zijn overleden;
- het geven van praktische handreiking(en) bij het verlies van een kind of kinderen;
- het bevorderen van een Bijbels verantwoorde visie op rouwverwerking bij het verlies van een kind of kinderen.

De vereniging wil dit bereiken door:
- het houden van bijeenkomsten; zo mogelijk in het voorjaar en najaar op wisselende locaties;
- het geven van principiële voorlichting aan de leden of anderszins betrokkenen;
- zo nodig, voor alle leden of voor een deel daarvan, naar buiten te treden;
- het verzamelen van informatie over het verlies van een kind of kinderen.
- het oprichten en in stand houden van (regionale) afdelingen zover dit gezien het ledental aan het doel van de vereniging dienstbaar is;
- het uitgeven of doen uitgeven van een folder
- het zo nodig hulpverlenen vanuit eigen gelederen en/of middels het doorverwijzen naar deskundigen.

Financiën:
In de komende bijeenkomsten zullen sprekers uitgenodigd worden, die indien zij hun medewerking verlenen een tegemoetkoming zullen ontvangen.
Doormiddel van contributie voor lidmaatschap, het houden van collecten tijdens de bijeenkomsten, het hebben van donateurs alsmede het krijgen van giften hoopt de vereniging in haar financiële behoefte te voorzien.