Het bestuur, haar doelen en hoe deze te bereiken.

Bestuur
Ds. J. Joppe, voorzitter
Mw. A. Hoogland, secretaresse
Dhr. J. van het Loo, penningmeester
Mw. M. Mourits, algemeen bestuurslid
Dhr. W. Blankestijn, algemeen bestuurslid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor de door hen verrichtte werkzaamheden voor deze vereniging.Doelstelling van Naamloos verdriet.
Artikel 3.1 van de statuten.
a. het bevorderen van contacten tussen ouders van wie een kind is of kinderen zijn overleden;
b. het steun verlenen aan ouders van wie een kind is of kinderen zijn
overleden;
c. het geven van praktische handreiking(en) bij het verlies van een kind of
d. het bevorderen van een Bijbels verantwoorde visie op rouwverwerking
bij het overlijden van een kind of kinderen.Hoe wordt dit bereikt?
Artikel 3.2 van de statuten.

a. het houden van bijeenkomsten;

b. het geven van principiële voorlichting aan de leden of anderszins
betrokkenen;
c. zonodig, voor alle leden of voor een deel daarvan, naar buiten te
treden;
d. het verzamelen van informatie over het verlies van een kind of
kinderen;
e. het oprichten en in stand houden van (regionale) afdelingen zover dit
gezien het ledental aan het doel van de vereniging dienstbaar is;
f. het uitgeven of doen uitgeven van een folder;
g. het zonodig hulpverlenen vanuit eigen gelederen en/of middels het
doorverwijzen naar deskundigen;
h. alle andere wettige middelen die tot het gestelde doel kunnen leiden.Het verkrijgen van geldelijke middelen.
Artikel 10 van de statuten.
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden en de donateurs, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere inkomsten.
Erfstellingen mogen slechts aanvaard worden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
2. Ieder lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd, welk bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van de jaarlijkse bijdrage te verlenen.


Jaarstukken.
Het jaar van oprichting is 2018.
De jaarstukken voor 2019 zijn d.m.v. onderstaande link te bekijken.

Jaarstukken 2019


Ons RSIN-nummer is 859191254.